Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 www.verdantbutor.hu

 

                                       

 

 

Tartalomjegyzék

 

Általános szerződési feltételek

Preambulum

Impresszum, fogalmak, jogszabályok

Az ÁSZF hatálya

A szerződés nyelve, formája

Árak

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Szerzői jogok

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

A honlap használata, a szerződés létrejötte, rendelés feldolgozása,

Szállítási és Fizetési feltételek

Fogyasztói tájékoztató

Elállási jog

Szavatossági jogok

 

Preambulum

 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy bennünket tisztel meg bizalmával!

 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 

Név: DV-TECH Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: DV-TECH Kft.)

Székhely: 5630 Békés, Verseny u. 7.

Levelezési cím: 5630 Békés, Verseny u. 7.

 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 04-09-011998

Adószám: 04-09-011998

 

 

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

 

MICROWARE HUNGARY KFT.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tel.: +36-1/432-3236

Email: domreg@microware.hu

Adószám: 13128113-2-42

Fogalmak

 

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

 

Honlap: a jelen weboldal.

 

Szerződés: Eladó és Vevő között létrejövő adásvételi szerződés.

 

Termék: a Honlap kínálatában is

szereplő, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi.

 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személy.

 

Vevő/Ön: a vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban. Ptk.) szerinti,

 

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,

 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

 

151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,

 

45/2014. (II. 26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,

 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,

 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Szerződéskötéséhez szükséges megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek.

 

Árak

 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.

 

Az árak tájékoztató jellegűek.

 

Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Tel.: +36 70 346-6477

E-mail: helloverdantbutor@gmail.com                             

 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással szemben a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

 

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu

 

2. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

 

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,

a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

a testület döntésére irányuló indítványt,

a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1364 Budapest, Pf.:81

Telefonszám:+36 1 792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 web: www.panaszrendezes.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Online vitarendezési platform: https://ec.europa.eu/consumer/odr/

 

Szerzői jogok

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: DV-TECH Kft.

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat saját adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

 

 

 

A honlap használata, a szerződés létrejötte, rendelés feldolgozása

 

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

A Webáruház szolgáltatásait bárki, akár természetes személyek, akár gazdálkodó szervezetek is jogosultak igénybe venni. Természetes személy a Webáruház szolgáltatásait akkor jogosult igénybe venni, amennyiben a 18. életévét betöltötte. Az Ügyfél a vásárlással magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre. A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi. A megrendelésből és a megrendelés elfogadásából álló szerződés utólag is hozzáférhető, azt az Ügyfél kívánságára a Szolgáltató elektronikus úton megküldi az Ügyfélnek. A Szolgáltató kizárólag magyar nyelven köt szerződést

 

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag az Ügyfél felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Leadott megrendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

 

 

A Webáruházban megvásárolható termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A termékeket illusztrált fényképekkel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van, szüksége kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

 

A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tüntetjük fel a termékek árát, a szállítási költséget és a végösszeget.

 

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát az Ügyfél részére kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére. Különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. A szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítését, amelynek ismeretében az Ügyfél egyoldalú nyilatkozattal elállhat vásárlási szándékától a helyes ár közlésétől számított 14 napon belül.

 

A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 

A megrendelés menete:

 

1. Lépés: Az Ügyfél a darabszám megadása után a „Kosárba” gomb kattintásával kosárba teszi a terméket. Ekkor megjelenik a kosár oldal. Itt választhat, hogy a „Tovább a pénztárba“ gombra kattintással megrendeli a terméket vagy a „Vásárlás folytatása“ gombbal további termékeket tesz a kosarába.

2. lépés: A „Tovább a pénztárba“ jelre kattintva megjelenik az „Elérhetőség” oldal. Itt kell megadnia Ügyfélnek a megrendeléshez elengedhetetlenül szükséges adatait (email, név, telefon).

3. Lépés: Innen a „Tovább a szállítási módokhoz” gombbal tud az Ügyfél tovább lépni. A Szállítás oldalon kiválaszthatja, melyik üzletben kívánja átvenni a terméket. Szolgáltató üzleteiben személyes átvételi lehetőséget biztosít a webshopban megrendelt termékekre. Házhozszállításra csak egyedi esetekben van lehetőség (amikor a termék tulajdonságai – különösen mérete, sérülékenysége ezt lehetővé teszik). A házhozszállítás lehetősége iránt Ügyfél a megrendelés folyamata során, a megrendelés elküldésével egyidejűleg a megjegyzés rovatban, vagy a megrendelés elküldése után a rendelésszám megadásával külön emailben (helloverdantbutor@gmail.com) érdeklődhet.

 

Az ablak jobb oldalán a Megrendelés összesítése menüpont alatt folyamatosan megjelenik a kiválasztott termék/termékek darabonkénti és összesített ára is, és a Szállítás (áruházi átvétel) díja is feltüntetésre kerül. Az árak Áfa-val együtt értendők. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott, a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának időpontjában hatályos rendelkezésnek megfelelő mérték.

 

4. Lépés: A „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva elérkezik az Ügyfél a következő lépéshez, ahol a fizetés módját kell megadni. Ez történhet Banki utalással (előre utalás) vagy átvételkor Készpénzben.

Ezután a Számlázás adatait kell megadni. Az adatok megadása során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: név, lakcím. Céges vásárlóként a cégnevet és az adószámot is meg kell adni. A fizetési mód kiválasztását és a számlázási adatok megadását követően az Ügyfél a ”Tovább az összegzéshez” gombra kattintással egy, a rendelését összesítő oldalra jut, ahol le tudja ellenőrizni a megadott adatok helyességét. Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon.

 

5. Lépés:  . Ha az Ügyfél módosítani szeretne a rendelésen vagy az adatokon vagy adatbeviteli hibát kíván javítani, azt a megfelelő helyen a „Módosítás”  gombra kattintást követően teheti meg. A „Megjegyzés a rendeléshez” rovatban jelezheti az Ügyfél, ha Házhozszállítást szeretne igénybe venni. Ezzel kapcsolatosan a rendelés visszaigazolásakor emailben ad a Szolgáltató tájékoztatást.  Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a rendelés nem folytatható, a megrendelés elküldéséhez be kell pipálni a jelölő négyzetet. Amennyiben az Ügyfél mindent rendben talál, a „Megrendelem” gombra kattintással küldheti el a megrendelését.

 

6. Lépés: A megadott e-mail címre az Ügyfél megkapja a rendelés összesítését. Ez még nem minősül szerződéskötésnek. Jogviszony létrejöttéhez szükséges a készlet ellenőrzése és visszaigazolása, melyet Szolgáltató a rendelés leadásától számított 48 órán belül emailben tesz meg.

Fizetés: Banki átutalásos fizetési mód esetén a megrendelés visszaigazolásakor Szolgáltató díjbekérőt küld az Ügyfélnek (az általa megadott adatokkal, a megadott email címre). A Díjbekérő tartalmazza az utaláshoz szükséges információkat (cég neve, számlaszáma, összeg, fizetési határidő, számla sorszáma). A Díjbekérő teljesítettségét Szolgáltató emailben visszaigazolja. Ekkor válik átvehetővé a megrendelt termék.

Készpénzes fizetési mód választása esetén az Ügyfélnek a készlet visszaigazoló emailt kell megvárnia. Ebben az emailben tájékoztatja Szolgáltató az Ügyfelet az átvétel lehetséges legkorábbi időpontjáról. Előfordulhat, hogy a megrendelt termék nem elérhető abban az üzletben, ahol Ügyfél át szeretné venni. Ilyenkor a megfelelő üzletbe szállítás néhány napot igénybe vehet, erről Szolgáltató minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet. Ezután átvehető a termék a kiválasztott üzletben, ahol átvételkor készpénzben vagy bankkártyával tudja kifizetni a vételárat az Ügyfél. Ekkor a számla is kiállításra ill. átadásra kerül.

 

Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően automatikus rendelésösszesítő emailt küld. Ez még nem minősül szerződéskötésnek. Szolgáltató a készletellenőrzést követően az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel és jognyilatkozat nélkül, automatikusan megszűnik. Az Ügyfél által megrendelt szolgáltatásra irányuló jogviszony a Szolgáltató és az Ügyfél között a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával keletkezik.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot - előzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

 

Szállítási és fizetési feltételek

 

A vételár kiegyenlítése előre utalással vagy átvételkor helyszíni fizetéssel lehetséges.

 

Banki átutalásos fizetési mód esetén a megrendelés visszaigazolásakor Szolgáltató díjbekérőt küld az Ügyfélnek (az általa megadott adatokkal, a megadott email címre). A Díjbekérő tartalmazza az utaláshoz szükséges információkat (cég neve, számlaszáma, összeg, fizetési határidő, számla sorszáma). A Díjbekérő teljesítettségét Szolgáltató e-mailben visszaigazolja. Ebben az e-mailben tájékoztatja Szolgáltató az Ügyfelet az átvétel lehetséges legkorábbi időpontjáról. Előfordulhat, hogy a megrendelt termék nem elérhető abban az üzletben, ahol Ügyfél át szeretné venni. Ilyenkor a megfelelő üzletbe szállítás néhány napot igénybe vehet, erről Szolgáltató minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet. Ezután átvehető a termék a kiválasztott üzletben. Az áruház a megvásárolt terméket az értesítéstől számítva 10 napig tárolja. A határidő lejárta után, az át nem vett termékek esetén a vásárlás összegét visszautalja az Ügyfél részére, ezzel a Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszonyt megszünteti

 

Készpénzes fizetési mód választása esetén az Ügyfélnek a (készlet) visszaigazoló e-mailt kell megvárnia. Ebben az e-mailben tájékoztatja Szolgáltató az Ügyfelet az átvétel lehetséges legkorábbi időpontjáról. Előfordulhat, hogy a megrendelt termék nem elérhető abban az üzletben, ahol Ügyfél át szeretné venni. Ilyenkor a megfelelő áruházba szállítás néhány napot igénybe vehet, erről Szolgáltató minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet. Ezután átvehető a termék a kiválasztott üzletben, ahol átvételkor készpénzben vagy bankkártyával tudja kifizetni a vételárat az Ügyfél. Ekkor a számla is kiállításra, ill. átadásra kerül.

 

Egyes termékeket van lehetőség házhoz rendelni. Erről a lehetőségről Ügyfélt kérése szerint a megrendelés folyamata során e-mailben tájékoztatjuk. A megrendelt termékek házhozszállítása esetén a csomagküldési díjat, fuvardíjat magában foglaló szállítási díjat az Ügyfél viseli. A szállítás díja megrendelésenként különböző lehet, arról a megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatást kap a Vevő.

Házhoz rendelés esetén csak Banki utalással (előre utalás) lehetséges a fizetés.

 

A szállítás kizárólag Magyarország területére történik. A szállítási idő a megrendelés visszaigazolásában található szállítási határidő, készleten lévő termékek esetében 30 nap, a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában ennél rövidebb határidőt is megállapíthat. Előfordulhat, hogy a megrendelését sajnos nem tudjuk teljesíteni. Amennyiben ez így történik, minden esetben értesítjük Ügyfeleinket.

 

A Weboldalon megrendelt szállítási szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek a rendelésben is megadott e-mailben küldött visszaigazolásban szereplő címen teljesíti. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Szolgáltató által megbízott szállító megtagadhatja a termék házhozszállítását vagy kézi erővel történő mozgatását, ha azt a körülmények (pl. útviszonyok) vagy a helyszín nem teszi lehetővé, illetve, ha annak teljesítése balesetveszélyes (pl. lépcső alkalmatlan a szállításra), munka- és vagyonbiztonsági kockázatot jelent. A fenti okok valamelyikének fennállása esetén a megrendelt termék rendeltetési helyére, illetve épületbe történő bevitele, épületen/lépcsőházon belüli és adott lakáson belüli mozgatása egyaránt megtagadható.

Megtagadás esetén a Szolgáltató megbízott szállítója haladéktalanul értesíti az Ügyfelet.

Szolgáltató felhívja továbbá az Ügyfél figyelmét, hogy a megrendelt szállítási szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a jelen pontban írt okokból nem kerül bevitelre a termék a szállítási címként visszaigazolt ingatlanhoz, illetve ingatlanba.

A szállítás várható időpontjáról a Szolgáltató szállítója tájékoztatja az Ügyfelet, aki köteles a jelzett, illetve egyeztetett időpontban átvenni a megrendelést. A Szolgáltató kéri az Ügyfelet, hogy a kiszállítás során észlelt problémákat, sérüléseket haladéktalanul jelezze a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának.

 

Ha az Ügyfél az árut a Szolgáltató által megbízott szállító által jelzett, illetve egyeztetett szállítási időpontban olyan okból nem veszi át.

A Szolgáltatót elállási jog illeti meg abban az esetben is, ha az Ügyfél a megrendelt termék átvételét megtagadja a kiszállításkor. Ha az Ügyfél a termék átvételének megtagadását a Szolgáltató a Fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásának tekinti, ha a Fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak.

 

Az áru elküldésekor az áru elvesztésének vagy sérülésének veszélye átszáll az Ügyfélre, azért Szolgáltató további felelősséget nem vállal. Amennyiben az Ügyfél saját szállítót bíz meg az elszállítással, akkor a kárveszély az árunak az Ügyfél által igénybe vett szállító részére történő kiadásakor átszáll.

 

A Szolgáltató az Ügyfél részére a megrendelés visszaigazolását követően, illetve a kiszállítás megkezdését megelőzően Díjbekérőt állít ki, amelynek értéke a megrendelt házhozszállítás tekintetében közvetített szolgáltatást tartalmaz. A díjbekérő teljesítése esetén kiállításra kerül a számla. A számla megküldése az áru szállításával egyidejűleg történik.

 

Külföldi címre történő kiszállításra webáruházon keresztül megrendelt termékek esetében nincsen mód.

 

 

 

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

aa) a terméknek,

 

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

 

A fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

 

Fentiekben foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

 

Többletköltségek

 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 

Visszatartási jog

 

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

A termék visszaszolgáltatása

 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

 

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

 

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

 

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

d) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

 

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

 

A jótállás időtartama:

10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

250 000 forint eladási ár felett három év.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

 

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

 

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

 

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő, így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

 

Három munkanapon belüli csereigény

 

Érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

 

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

 

 

 

Békés, 2022. január 01.